Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Câu điều kiện loại O
  • Câu điều kiện loại 1, 2
  • Câu điều kiện loại 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 10: Lifelong learning

Unit 10: Lifelong learning - Grammar - Câu điều kiện cơ bản

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 354

Chưa có thông báo nào