Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Câu điều kiện loại O
  • Câu điều kiện loại 1, 2
  • Câu điều kiện loại 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 10: Lifelong learning

Unit 10: Lifelong learning - Grammar - Câu điều kiện cơ bản

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 265

Chưa có thông báo nào