Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, điều kiện, so sánh, cách thức
  • Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích, tương phản, kết quả
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: Choosing a career

Unit 9: Choosing a career - Grammar - Các loại mệnh đề trạng ngữ

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 218

Chưa có thông báo nào