Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Trọng âm rơi vào âm trước nó
  • Trọng âm rơi vào âm thứ 3 từ dưới lên và trọng âm rơi vào chính nó
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Cultural identity

Unit 5: Cultural identity - Pronunciation - Trọng âm với từ 3 âm tiết

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 559

Chưa có thông báo nào