Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Một nền sản xuất mới ra đời
  • Cách mạng Hà Lan
  • Cách mạng Tư sản Anh
  • Tiến trình cách mạng
  • Tiến trình cách mạng (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 01: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 3.619

Chưa có thông báo nào