Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
  • II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ
    • 1. Cuộc khởi nghĩa Xipay
    • 2. Phong trào yêu nước do giai cấp tư sản lãnh đạo
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 11: Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 566

Chưa có thông báo nào