Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế
  • Nội dung
  • Công cuộc xây dựng CNXH (1925 - 1941)
  • Công cuộc xây dựng CNXH (1925 - 1941- tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - CUỐI THẾ KỈ XIX)

Bài 02: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921- 1941)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 494

Chưa có thông báo nào