Thi thử THPT quốc gia PEN-CUP

Thầy Lê Bá Trần Phương

Chuyên đề 09. PT - BPT - HPT đại số

Bài 06. Bất phương trình vô tỉ (P2)

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung:

 • Bài giảng giới thiệu tiếp về chuyên đề giải bất phương trình chứa căn thức
 • Đưa ra các ví dụ cùng các bài tập là các đề thì đại học của những năm trước.
Lưu ý: Chú ý tới điều kiện của BPT


Trao đổi bài (50)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Dạng I: Biến đổi thông thường
  • Bài 1 (câu 3)
  • Bài 2 (câu 3)
  • Bài 3 (câu 2)
  • Bài 4 (câu 2)