Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Phonics
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Can you swim?

Unit 5: Can you swim? - Lesson 3

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 2.985

Chưa có thông báo nào