Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Sentence patterns + Activity 1,2,3
  • Activity 4,5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 13: Would you like some milk?

Unit 13: Would you like some milk? - Lesson 2

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.361

Chưa có thông báo nào