Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Phonics
  • Activity 1,2
  • Activity 3,5
  • Activity 6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 8: What subjects do you have today?

Unit 8: What subjects do you have today? - Lesson 3

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 1.908

Học sinh lưu ý:

Đáp án của Activity 4. Read and complete như sau:
(1) Vietnamese
(2) Maths
(3) Science
(4) Art

Chưa có thông báo nào