Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3
    • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: What are they doing?

Unit 9: What are they doing? - Lesson 1

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 2.539

Chưa có thông báo nào