PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Tính tần số kiểu gen, tần số alen
  • Di truyền quần thể tự thụ
  • Di truyền quần thể ngẫu phối
Nhấn để bật tiếng
X

DI TRUYỀN HỌC

Bài 7. Bài tập về di truyền học quần thể và di truyền học người

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 903

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào