PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1. Dạng bài CO2 phản ứng với OH-
  • Phương pháp chung
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
 • Dạng 2. Muối cacbonat phản ứng với H+
  • Phương pháp chung
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 12

Bài 6. Các kim loại nhóm IA, IIA và hợp chất

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 956

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào