Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Vỏ nguyên tử
    • Các thành phần của vỏ
    • Sự sắp e trong vỏ nguyên tử
    • Ví dụ
  • Mối quan hệ giữa e hoá trị và tính chất của nguyên tố
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ BÀI GIẢNG THAM KHẢO

Bài 1.2. Cấu tạo nguyên tử (Phần 2)

Độ dài: 89 phút - Số lượt học 3.124


Tóm tắt bài giảng:

  • Ôn tập lại kiến thức về cấu tạo nguyên tử.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và giải một số ví dụ liên quan đến cấu tạo nguyên tử.

Chưa có thông báo nào