Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phân loại các hợp chất vô cơ
  • Tính chất hoá học của Oxit
  • Tính chất hoá học của Axit
  • Tính chất hoá học của Bazo
  • Tính chất hoá học của Muối
  • Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1. Những kiến thức vỡ lòng trong Hóa học

Bài 7: Tính chất chung của các hợp chất vô cơ

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 5.055


  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về tính chất chung của các hợp chất vô cơ.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví về tính chất chung của các hợp chất vô cơ.

Chưa có thông báo nào