Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary review
 • Conversation 1
  • Listen and repeat
  • Vocabulary
  • Pictionary game
 • Task practice
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
  • Activity 6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 2: I always get up early. How about you? - Lesson 2

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 4.700

Chưa có thông báo nào