Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary review
  • Listen and repeat
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: How many lessons do you have today?

Unit 6: How many lessons do you have today? - Lesson 2

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 2.145

Chưa có thông báo nào