Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Sentence patterns + Pronunciation
  • Vocabulary + Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Unit 18: What will the weather be like tomorrow? - Extra Exercises (p.1)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 465

Chưa có thông báo nào