Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • A. Pronunciation
  • B. Vocabulary
  • C. Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 2: I always get up early. How about you? - Extra Exercises (p.1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2.526

Chưa có thông báo nào