Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên âm đơn /i/&/i:/; /e/&/æ/; /ɑː/&/ʌ/
  • Nguyên âm đơn /ɒ/&//ɔː/; /u/&/u:/; /ə/&/ɜː/
  • Nguyên âm đôi /ei/ /ai/ /ɒi/ /au/
  • Nguyên âm đôi /əu/ /eə/ /uə/
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: PRONUNCIATION

Bài 2: Nguyên âm trong tiếng anh

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 9.106

Chưa có thông báo nào