Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Phân loại danh từ
  • Danh từ ghép và cách xác định danh từ
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 12: Thế nào là danh từ? Phân loại danh từ? Cách thành lập danh từ?

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 3.651

Chưa có thông báo nào