Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • KHái niệm và công thức câu hỏi đuôi
  • Quy tắc dùng câu hỏi đuôi
  • Những động từ đặc biệt (1)
  • Những động từ đặc biệt (2)
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 58: Câu hỏi đuôi

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 852

Chưa có thông báo nào