Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí của tính từ
  • Cách thành lập tính từ
  • Vị trí của trạng từ---
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 14: Tính từ và trạng từ

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 3.290

Chưa có thông báo nào