Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Prep + ADJ
  • Verb + pre
  • Prep + Noun
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 54: Giới từ đi với tính từ, danh từ, động từ

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 915

Chưa có thông báo nào