Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Bị động với hiện tại đơn và quá khứ đơn
  • Bị động với hiện tại tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn
  • Bị động với các thì hoàn thành
  • Bị động với các thì tương lai và các trường hợp khác
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 43: Passive voice in tenses

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.294

Chưa có thông báo nào