Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Hình thức khẳng định
  • Hình thức phủ định
  • Các cấu trúc so sánh ngang bằng khác
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 38: So sánh ngang bằng

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.013

Chưa có thông báo nào