Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quan
  • Đảo ngữ với NO và NOT
  • Đảo ngữ với cụm giới từ có NO
  • Đảo ngữ với các trạng từ phủ định
  • No sooner....than/ Hardly....when....
  • Đảo ngữ với câu điều kiện
  • Đảo ngữ với Neither/NOR và SO
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 60: Đảo ngữ

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 895

Chưa có thông báo nào