Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Qúa khứ hoàn thành
  • Qúa khứ hoàn thành tiếp diễn
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 24: Thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 1.554

Chưa có thông báo nào