Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách chuyển sang so sánh hơn nhất
  • Cách chuyển tính từ sang so sánh hơn nhất
  • Các trường hợp đặc biệt
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 40: So sánh hơn nhất

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 775

Chưa có thông báo nào