TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Nhận biết một số là ước/ bội
  • Dạng 2. Tìm ước/ bội của một số
  • Dạng 3. Xét tính chia hết của tổng, hiệu
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 7. Quan hệ chia hết và tính chất

Luyện tập về Quan hệ chia hết và tính chất (P1)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 2.504

Chưa có thông báo nào