Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Thoát hơi nước
  • Thoát hơi nước (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 3: Thoát hơi nước

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 2.153

Nội dung bài giảng:

+ Vai trò của thoát hơi nước
+ Các con đường thoát hơi nước
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến thoát hơi nước
+ Cân bằng nước, tưới tiêu

Chưa có thông báo nào