Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • (clip 1)
  • (clip 2)
  • (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Sinh trưởng và phát triển

Bài 2: Hoocmôn thực vật

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 792

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về hoocmon thực vật
+ Auxin - vai trò sinh lý và ứng dụng
+ Giberellin (GA)
+ Xytokinin
+ Axit Abxixic
+ Tương quan hoocmon trong cơ chể

Chưa có thông báo nào