Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bản chất phản ứng của các chất trong dd - pt ion thu gọn
    • Bản chất phản ứng của các chất trong dung dịch
    • Cách viết phương trình ion thu gọn
    • Đặc điểm ý nghĩa của phương trình ion thu gọn
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 1. Sự điện li

Bài 4.1. Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li (Phần 1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 10.158

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học bản chất của ​Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch và các vấn đề liên quan đến phương trình ion thu gọn.

Chưa có thông báo nào