Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm chung
  • Đồng phân
  • Ví dụ
  • Danh pháp
Bài 23.1 Benzen và đồng đẳng của benzen (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 30/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 5. Hidrocacbon

Bài 23.1 Benzen và đồng đẳng của benzen (Phần 1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 6.606


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về benzen như: khái niệm, đồng phân, danh pháp, ...

Chưa có thông báo nào