Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
  • Tính chất hóa học
  • Tính chất hóa học (tiếp)
Bài 19.1. Anken (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 06/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 5. Hidrocacbon

Bài 19.1. Anken (Phần 1)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 10.065


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến anken: khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất, ...

Chưa có thông báo nào