Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • I. Ancol
  • Định nghĩa, phân loại
  • Danh pháp, tính chất vật lí và liên kết hidro
  • Đồng đẳng đồng phân
  • Phản ứng thế hiđro linh động
  • Các ví dụ
  • Phản ứng với axit vô cơ
Bài 25. Ancol và phenol (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 08/10/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 6. Ancol - Phenol

Bài 25. Ancol và phenol (Phần 1)

Độ dài: 77 phút - Số lượt học 8.375


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến ancol và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào