Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Công thức cấu tạo của HCHC
  • Thuyết cấu tạo hóa học
  • Đồng đẳng - Đồng phân
  • Liên kết hóa học trong HCHC
Bài 17. 1. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 17/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 4. Đại cương hóa hữu cơ

Bài 17. 1. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 4.874


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.

Chưa có thông báo nào