Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Cacbon
  • Các dạng và tính chất hóa học
  • Ứng dụng
 • Các hợp chất của Cacbon
  • Cacbon monooxit
  • Cacbondioxit
  • H2CO3 và muối cacbonat
 • Các ví dụ
Bài 12. Cacbon và hợp chất sẽ được mở vào ngày 24/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 3. Cacbon – silic

Bài 12. Cacbon và hợp chất

Độ dài: 84 phút - Số lượt học 3.621

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến cacbon và hợp chất.

Chưa có thông báo nào