Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • A) AMIN
    • 1) Phân loại, danh pháp, tính chất vật lý
  • 2) Tính chất hóa học
    • a) Tính Bazơ
    • b) Phản ứng của nhóm chức
    • c) Phản ứng của nhóm chức (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

1. Lý thuyết về amin, amino axit, peptit

Bài 1. Lý thuyết trọng tâm cô đọng AMIN + AMINOAXIT

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 7.266

Chưa có thông báo nào