Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
 • 1) Phân loại, danh pháp, tính chất vật lý
 • 2) Tính chất hóa học
  • a) Môi trường của dung dịch amino axit
  • b) Phản ứng este hóa, phản ứng cháy, phản ứng trùng ngưng
 • C) PEPTIT - PROTEIN
  • 1) Danh pháp, tính chất vật lý
  • b) Tính chất hóa học
Nhấn để bật tiếng
X

1. Lý thuyết về amin, amino axit, peptit

Bài 2. Lý thuyết trọng tâm cô đọng AMINO AXIT + PEPTIT + PROTEIN

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 6.650

Lưu ý:

Trong clip "Môi trường của dung dịch amino axit", khoảng 7ph:48s, cần sửa lại nội dung ở trên bảng như ảnh dưới

Chưa có thông báo nào