Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

2. Kim loại kiềm thổ và hợp chất

Bài 3. Dạng bài về kim loại kiềm/kiềm thổ và hợp chất (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.011

Chưa có thông báo nào