Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

2. Kim loại kiềm thổ và hợp chất

Bài 2. Dạng bài về kim loại kiềm/kiềm thổ và hợp chất (Phần 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.687

Chưa có thông báo nào