Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

3. Dạng bài tính toán về amin, amino axit, peptit

Bài 1. Dạng bài thủy phân peptit

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 3.061


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học dạng bài thủy phân peptit và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào