Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tập xác đinh
  • 2. Tập giá trị
  • 3. Tính tuần hoàn
  • 4. Chẵn - lẻ
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 01. Khảo sát hàm lượng giác cơ bản tiết 1

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 21.384

Bài giảng dạy các em khảo sát các hàm số lượng giác cơ bản !

Chưa có thông báo nào