Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2 ý 1
  • VD2 ý 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2 : TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Bài 04. Nhị thức New-ton tiết 1

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 5.454

Lưu ý: Trong VD1, ý 2 chỗ dấu "=" thứ 2 thầy viết nhầm \[C_n^0{x^n} - C_n^1{x^{n - 1}} + C_n^k{x^{n - 2}} + ... + {\left( { - 1} \right)^k}C_n^k{x^{n - k}} + ... + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n\] các em sửa thành \[C_n^0{x^n} - C_n^1{x^{n - 1}} + C_n^2{x^{n - 2}} + ... + {\left( { - 1} \right)^k}C_n^k{x^{n - k}} + ... + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n\]

Chưa có thông báo nào