Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Hình dạng thấu kính
  • Độ tụ và tiêu cự của thấu kính
  • Thấu kính hội tụ và phân kì
  • Các khái niệm căn bản
  • Hệ thấu kính ghép sát đồng trục
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

2. Thấu kính

Bài 1. Thấu kính mỏng

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 1.715

Chú ý: Ở video thứ 3, phút thứ 6:49, các em sửa lại như sau

$$ D=\left( 1,8-1 \right).\left( \frac{1}{0,3}-\frac{1}{0,5} \right)=\frac{16}{15}\to f=\frac{15}{16}m $$


Chưa có thông báo nào