Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Hệ gồm TKPK đặt trước TKHT
  • Ví dụ 1
  • Hệ gồm 2 TKPK
  • Ví dụ 2
  • Hệ vô tiêu
  • Ví dụ 3
  • Hệ ghép sát
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

2. Thấu kính

Bài 5. Hệ thấu kính với TK Phân kỳ đặt trước

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 550

Chú ý: Trong ví 3, phút thứ 3:40, các em sửa lại như sau:\[{{k}_{2}}=\frac{-{{d}_{2}}'}{{{d}_{2}}}=\frac{-20}{60}=\frac{-1}{3}\]


Chưa có thông báo nào