Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Ví dụ 9
 • Ví dụ 10
 • Ví dụ 11
Nhấn để bật tiếng
X

Quan hệ độc lập giữa các đại lượng trong dao động điều hòa

Bài 2: Bài tập về các mối quan hệ độc lập giữa các đại lượng trong dao động điều hòa

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 3.083

Chú ý:

Trong ví dụ 4, phút các em sửa lại kết quả như sau: \[v = \sqrt {g\ell \left( {\alpha _0^2 - {\alpha ^2}} \right)} = \sqrt {9,8.1\left( {0,{1^2} - 0,{{05}^2}} \right)} = 0,271\,m/s = 27,1\,cm/s.\]
Trong ví dụ 11, phút thứ 1:09, các em sửa lại như sau: aN= 0 nên N là VTCB

Chưa có thông báo nào