TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Lũy thừa với số mũ tự nhiên
  • Lũy thừa với số mũ tự nhiên: Luyện tập 1
  • Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số: Đặt vấn đề
  • Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số: Công thức - Ví dụ - Luyện tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ (P1)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.576

Chưa có thông báo nào