TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đa thức một biến: Phần 1
  • Đa thức một biến: Phần 2
  • Cách biểu diễn đa thức một biến: Phần 1
  • Cách biểu diễn đa thức một biến: Phần 2
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 2. Đa thức một biến

Bài 2. Đa thức một biến (P1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 465

Chưa có thông báo nào